Křivé jezero

Křivé jezero, původní meandr Dyje se zachovalou částí nivy s lužními loukami, nelesními mokřadními a vodními společenstvy, se nachází mezi tokem Dyje a Mlýnským náhonem jižně od obce Nové Mlýny v okrese Břeclav.Od roku 1973 je tato nevelká oblast o rozloze 0,5 ha součástí stejnojmenné národní přírodní rezervace o rozloze cca 120 ha, která zahrnuje pravobřežní část dyjské nivy a rozkládá se v katastru obcí Milovice a Nové Mlýny. Křivé jezero je chráněno jako národní přírodní rezervace, a zároveň je mezinárodně významným mokřadem podle Ramsarské úmluvy.

NPR Křivé jezero

V podrostu lužního lesa Křivého jezera roste více než 100 000 jedinců bledule letní, která zde vytváří nejpočetnější populaci na území ČR. Z dalších významných rostlin se zde vyskytuje např. ladoňka dvoulistá, kosatec sibiřský a violka slatinná. V Křivém jezeře až do začátku devadesátých let přežíval leknín bílý, jehož populace pravděpodobně zanikla při vyschnutí jezera. Z chráněných druhů hub je dokumentován výskyt kalichovky lužní, která u nás roste pouze v lužních lesích na nejjižnější Moravě; z druhů zařazených do červené knihy roste na starých kmenech jilmů a vrb trepkovitka šafránová.

Na území Křivého jezera pravidelně hnízdí orel mořský, luňák červený i hnědý, lesní kolonie čápů bílých a kolonie kormoránů velkých. Ze savců se zde vyskytuje několik rodin bobra evropského, který sem dorazil z Dolních Rakous. Z významných bezobratlých zde žijí největší evropští brouci - roháč obecný a tesařík obrovský. V jarních periodických tůních se vyskytuje listonoh jarní, žábronožka sněžní a několik druhů lasturnate. Na březích tůní žije střevlík Carabus clathratus, který v českých zemích žije výhradně v zaplavovaných nivách Podyjí. V lesích je běžný tesařík obrovský a roháč obecný. V silných větvích a kmenech mohutných starých dubů buduje hnízda velmi vzácný mravenec lužní. V tůních se rozmnožuje velký počet obojživelníků, např. rosnička zelená, skokan ostronosý, skokan krátkonohý, skokan skřehotavý a čolek velký.

NPR Křivé jezero

Národní přírodní rezervace "Křivé jezero" - klikni na obrázek mapy!

Na dvojsečných až trojsečných loukách byly vysázeny vrby bílé, které se v pravidelných intervalech ořezávaly na palivové dříví. Louky s hlavatými vrbami, které takto vznikly, se staly symbolem lužní krajiny jižní Moravy. Původně byla rezervace vyhlášena z důvodu unikátního způsobu hnízdění husí velkých právě v korunách hlavatých vrb.

Bez průvodce správy CHKO Pálava či Centra ekologické výchovy Pálava v Mikulově se do rezervace nesmí. Povolení vydává Turistické centrum v Mikulově - platí pro skupinové návštěvy.

Dále po proudu Dyje leží ještě její další slepá ramena, jež jsou rovněž chráněnými územími. Jsou to Květné jezero, Kutnar a Mahenovo jezero (Bannwasser).Křivé jezero

zarostlé louky dyjské nivy pod Pálavou

Křivé jezero

luční tůně

Křivé jezero

hlídači zelených tůní

Křivé jezero

Zbytky lužních lesů pod Pálavou

Křivé jezero

ztrouchnivělé kmeny okupují kolonie mravenců podobných termitům

Křivé jezero

Zbytky lužních lesů pod Pálavou

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

báječná procházka kopřivami

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

zde čas plyne potichu

Křivé jezero

Křivé jezero

vrby bílé

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

zde jsou bobři

Křivé jezero

Křivé jezero

val před Křivým jezerem

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero

Křivé jezero


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 4.10.2023