Soudy v Brně

Vzdělaní mužové Brna, jako byl například moravský markrabě a římský král Jošt Lucemburský a nebo Karel (Starší) ze Žerotína by měli z rozvoje Brna nesmírnou radost: nejenže se jejich město stalo postupem času vzdělanostním centrem Moravy a Českého státu s mnoha univerzitami technického a nebo uměleckého směru, ale od roku 1990 se čím dál více také stává centrem mnoha soudních a dohlížecích institucí, ať už jde o různé stupně soudů, státní zastupitelství a nebo o úřady, v jejichž náplni je kontrola dodržování právnosti jednání mezi právními subjekty.

Ústavní soud ČR v Brně

budova Ústavního soudu ČR
Joštova ulice 8

A tak kromě "standardních soudů" - Krajského, Okresního a Městského - v Brně ještě sídlí Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR i Nejvyšší státní zastupitelství ČR. Rovněž zde pracuje úřad Veřejného ochránce lidských práv a nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Řekněme si něco krátce o jejich postavení a působnosti.

Ústavní soud

Ústavní soud je specializovaný autonomní státní orgán, který není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit práva vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky. Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou v průběhu jejich ratifikace. Soud je tvořen patnácti soudci, kteří rozhodují v tříčlenných senátech nebo v plénu. Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky na dobu deseti let.
ÚS ČR sídlí na Joštově ulici (respektive Žerotínově náměstí) v samém centru města Brna.Nejvyšší správní soud ČR v Brně

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6

Nejvyšší správní soud

Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Ve správním soudnictví poskytují krajské soudy a Nejvyšší správní soud ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Nejvyšší správní soud v rámci této ochrany především dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud sídlí v Brně na Moravském náměstí.Nejvyšší soud ČR

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud ČR a Nejvyšší správní soud ČR. Původně Nejvyšší soud ČSR sdílel spolu s Vrchním zemským soudem, Zemským soudem pro věci civilní, Okresním soudem Brno - město pro věci civilní a Okresním soudem Brno - venkov pro věci civilní prostory v Justičním paláci na Rooseveltově ulici. Od roku 1993 sídlí NS ČR nedaleko Lužáneckého parku na Burešově ulici

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Mezi hlavní priority činnosti státního zastupitelství v současném období patří: postih korupce, stíhání terorismu a organizovaného zločinu, stíhání ekonomické a finanční kriminality, řádné prověřování a vyšetřování trestných činů proti životu a zdraví, popř. trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti, postih "starých" zločinů (zločinů komunismu, trestných činů spáchaných v průběhu tzv. "divokého odsunu" v období let 1945 - 1946 a zejména zločinů proti lidskosti spáchaných v období nacistické okupace), vstupy státního zastupitelství do řízení ve věcech konkursu, vyrovnání a řízení souvisejících, stabilizace personální situace u státních zastupitelství (státních zástupců i odborného administrativního aparátu) včetně zvýšení odborné úrovně, posílení postavení a odpovědnosti vedoucích pracovníků státních zastupitelství za plnění svěřených úkolů zlepšit vzájemné vztahy mezi Nejvyšším státním zastupitelstvím a Ministerstvem spravedlnosti, Nejvyšším soudem a Policejním prezidiem.
NSZ ČR sídlí v centru Brna na ulici Jezuitské

Veřejný ochránce lidských práv

Veřejný ochránce práv v České republice působí podle zákona k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu s právem, nebo sice právu neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, tzn., že neodpovídá principům demokratického právního státu a principům dobré správy nebo jsou-li tyto orgány nečinné. Zákon poskytuje ochránci rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech nezávislá šetření, nedává mu však právo nahrazovat činnost orgánů státní správy a proto nemůže měnit nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může požadovat od úřadů či institucí, aby zjednaly nápravu. Významným oprávněním veřejného ochránce práv je, že není vázán návrhy stěžovatelů a může rozhodnout o zahájení šetření i z vlastní iniciativy. Uvedené zákonné vymezení působnosti nedává ochránci právo vstupovat do soukromoprávních vztahů či sporů (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, i když jejich zaměstnavatelem je státní úřad). Nemůže také zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí a oprávněn zasahovat do činnosti výslovně vyjmenovaných institucí.
Úřad Veřejného ochránce práv sídlí na ulici Údolní v Brně.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory.
Sídlí v budově Ústavního soudu ČR na Joštově ulici č.8 v Brně

Krajský soud

Krajský soud
Rooseveltova 16

Krajský soud v Brně

KS v Brně projednává a rozhoduje spory, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány, projednává a rozhoduje věci trestní a ve správním soudnictví přezkoumává zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy, rozhoduje věci důchodové, ve věcech přestupků a ve věcech volebních a od 1.1.2003 také o žalobách proti rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR ve věcech azylových. Též rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů a jako soud prvního stupně ve věcech vymezených zákonem pro obvod bývalého Jihomoravského kraje, tj. nynějších krajů Jihomoravského, Zlínského a Vysočina.
KS Brno sídlí na Rooseveltově ulici a Husové (pracoviště pro věci obchodní a obchodní rejstřík - do 31.12.2001 Krajský obchodní soud v Brně) (tzv. "Justiční palác")

Okresní soud v Brně

Okresní soud Brno-venkov vykonává jménem republiky nezávislou soudní moc na území okresu Brno-venkov, na základě Ústavy České republiky, zveřejněné v zákoně čís. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona čís. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.
OS Brno sídlí v Justičním areálu na ulici Polní 39 (dále jen JAP)

Městský soud Brno

Městský soud v Brně vykonává jménem republiky nezávislou soudní moc na území okresu Brno-město na základě ústavy České republiky zveřejněné pod č. 1/1993 Sb. a zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, přísedících, soudcích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
MS Brno sídlí také v Justičním areálu na ulici Polní 38

nový Justiční palác

nový Justiční palác
na Polní 994/41 v Brně Štýřicích

Výstavba nového justičního paláce byla zahájena v červnu r. 2006 v prostoru jižního centra Brna mezi ulicí Heršpickou a Renneskou a dokončena v roce 2009.

V budově justičního paláce dnes sídlí i Městské státní zastupitelství v Brně a Okresní státní zastupitelství Brno - venkovKlikni na další zajímavosti

Komentáře

Zkus zábavný znalostní kvíz o Brnu


Datum poslední aktualizace této stránky: 13.4.2024